Πολιτική Ποιότητας

Κύριο μέλημά μας είναι η ευαισθητοποίηση όλου του προσωπικού σε θέματα ποιότητας

Κύριο μέλημά μας είναι η ευαισθητοποίηση όλου του προσωπικού σε θέματα ποιότητας και η συνεχής προσπάθεια για τη βελτίωση του υπάρχοντος συστήματος ποιότητας καθώς και της αποδοτικότητας της εργασίας τους, μέσω της αποτελεσματικής αξιοποίησης ανθρώπων, μηχανών και υλικών. Για τον λόγο αυτό:

 • Αναβαθμίζουμε συνεχώς την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας προς τους πελάτες μας.
 • Βελτιώνουμε και ανανεώνουμε τον εξοπλισμό μας, για να διατηρούμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας στο επίπεδο που υποσχόμαστε στον πελάτη.
 • Εξασφαλίζουμε συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων.
 • Τηρούμε όλες τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις που αφορούν τις δραστηριότητες μας.
 • Επενδύουμε συνεχώς σε καινοτόμους μεθόδους με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας.
Η βασική πολιτική ποιότητας, με γνώμονα την οποία προγραμματίζονται όλες οι ενέργειες της ΥΑΔΕΣ Facility Services συνοψίζεται στα ακόλουθα:
 • Να επιτυγχάνει και να διατηρεί  την ποιότητα των υπηρεσιών της στο επίπεδο που υπόσχεται στους πελάτες, χρησιμοποιώντας την καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία και τεχνογνωσία για τις οικονομικές δυνατότητες της εταιρίας.
 • Να ικανοποιεί τις υποχρεώσεις της μέσα στις συμφωνημένες προθεσμίες και πάντα σύμφωνα με τους καθορισθέντες όρους.   
 • Να πληροφορεί τους πελάτες της για τη σωστή παροχή των υπηρεσιών της και να προγραμματίζει τις εκάστοτε ποιοτικές βελτιώσεις, με βάση τις πληροφορίες που επιστρέφουν από αυτούς.
 • Να εξασφαλίζει οργανωμένη επιμόρφωση και εκπαίδευση όλου του προσωπικού της ώστε να αποκτήσει συνείδηση ποιότητας και εξειδίκευση στις εργασίες του.
 • Να εξασφαλίζει τη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών της προς τους εκάστοτε πελάτες της.
 • Δεσμεύεται να τηρεί, κατ’ ελάχιστον, όλες τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις που αφορούν τις δραστηριότητες της.
 • Τροποποιεί, όποτε κρίνεται αναγκαίο την παρούσα πολιτική, για να διασφαλίζεται η συνεχής επάρκεια και καταλληλότητα της. 
Υάδες-Facility-services-Υπηρεσίες-Καθαρισμού-Pest-control-Ασφάλεια-Διαχείριση-Εγκαταστάσεων

Σε συμφωνία με τα παραπάνω, η εταιρεία εκτελεί όλες τις δραστηριότητές της σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας και, επιπρόσθετα, θέτει και ανασκοπεί σε ετήσια βάση σκοπούς και στόχους προκειμένου να διασφαλίσει τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεών της σε όλους τους τομείς.

Πιστοποιήσεις

ISO 9001:2015

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

ISO 14001:2015

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

ISO 45001:2018

Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία

ISO 22301:2012

Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας

ISO 27001:2013

Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ISMS)

ISO 26000:2010

ISO 26000:2010 – Πρότυπο Κατευθυντήριων Οδηγιών Κοινωνικής Ευθύνης

Η ΥΑΔΕΣ Facility Services, δεσμεύεται να εκτελεί τις δραστηριότητές της με τη μέγιστη δυνατή μέριμνα για το περιβάλλον. Αναγνωρίζει και κατανοεί την σπουδαιότητα της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και τις επιπτώσεις σε αυτό από την εκτέλεση δραστηριοτήτων καθαρισμού, διαχείρισης παρασίτων, συντήρησης χώρων πρασίνου και λοιπών εργασιών, δημοσίων και ιδιωτικών χώρων και φροντίζει για:
 • Τη διάθεση στερεών και υγρών αποβλήτων
 • Τη δημιουργία και διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων
 • Τις εκπομπές αερίων στην ατμόσφαιρα
 • Την έκκληση θορύβου, από την εκτέλεση εργασιών μηχανικών εργασιών.
 • Τη σωστή διαχείριση των φυσικών πόρων (νερού και ενέργειας)
 • Την πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών έκτακτης ανάγκης

Η ΥΑΔΕΣ Facility Services δεσμεύεται:

 • Να βελτιώνει συνεχώς την επίδοση του εφαρμοζόμενου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • Να λαμβάνει μέτρα για την πρόληψη της ρύπανσης.
 • Να εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και τις άλλες κανονιστικές απαιτήσεις που απορρέουν από το πλαίσιο λειτουργίας της.
Η ΥΑΔΕΣ Facility Services, δεσμεύεται να εκτελεί τις δραστηριότητές της με τη μέγιστη δυνατή μέριμνα για το περιβάλλον. Αναγνωρίζει και κατανοεί την σπουδαιότητα της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και τις επιπτώσεις σε αυτό από την εκτέλεση δραστηριοτήτων καθαρισμού, διαχείρισης παρασίτων, συντήρησης χώρων πρασίνου και λοιπών εργασιών, δημοσίων και ιδιωτικών χώρων και φροντίζει για:

Για την αποτελεσματική εφαρμογή της παρούσας πολιτικής και την έμπρακτη συμμόρφωση με το σχήμα COVID SHIELD, η ΥΑΔΕΣ Facility Services A.E.:

 • έχει εγκαταστήσει διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησης της συμμόρφωσης με το σχήμα COVID SHIELD μέσω τεκμηριωμένων και μετρήσιμων στόχων
 • πραγματοποιεί συνεχείς εσωτερικές επιθεωρήσεις και ελέγχους βάσει του σχεδίου δράσης
 • εφαρμόζει συνεχή προγράμματα εκπαίδευσης στο σύνολο του προσωπικού έναντι των απαιτήσεων του σχήματος και του εσωτερικού σχεδίου δράσης
 • ανασκοπεί το εφαρμοζόμενο σύστημα COVID SHIELD, αξιολογώντας την απόδοση του συστήματος και τις τρέχουσες εξελίξεις

Η παρούσα πολιτική “Covid Shield” της ΥΑΔΕΣ Facility Services A.E.:

 • εφαρμόζεται για το σύνολο των δραστηριοτήτων / εργασιών που λαμβάνουν χώρα εντός και εκτός των εγκαταστάσεων της
 • ισχύει για το σύνολο των ενδιαφερόμενων μερών που σχετίζονται ή/και επηρεάζονται από την λειτουργία της επιχείρησης και τους οργανισμούς που εν δυνάμει χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της εταιρείας.
 • εφαρμόζεται χωρίς διακοπή καθ’ όλο το ωράριο και διάστημα λειτουργίας της εταιρείας
 • κοινοποιείται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (προσωπικό, πελάτες, επισκέπτες, υπεργολάβους, αρχές κ.λ.π.)
 • ανασκοπείται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τη Διοίκηση, ώστε να συμμορφώνεται με τις τρέχουσες εξελίξεις και να είναι πάντα ενήμερη σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές, που διατίθενται από τις αρμόδιες αρχές.

Για την αποτελεσματική εφαρμογή της παρούσας πολιτικής και την έμπρακτη συμμόρφωση με το σχήμα COVID SHIELD, η ΥΑΔΕΣ Facility Services A.E.:

 • έχει εγκαταστήσει διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησης της συμμόρφωσης με το σχήμα COVID SHIELD μέσω τεκμηριωμένων και μετρήσιμων στόχων
 • πραγματοποιεί συνεχείς εσωτερικές επιθεωρήσεις και ελέγχους βάσει του σχεδίου δράσης
 • εφαρμόζει συνεχή προγράμματα εκπαίδευσης στο σύνολο του προσωπικού έναντι των απαιτήσεων του σχήματος και του εσωτερικού σχεδίου δράσης
 • ανασκοπεί το εφαρμοζόμενο σύστημα COVID SHIELD, αξιολογώντας την απόδοση του συστήματος και τις τρέχουσες εξελίξεις

Η παρούσα πολιτική “Covid Shield” της ΥΑΔΕΣ Facility Services A.E.:

 • εφαρμόζεται για το σύνολο των δραστηριοτήτων / εργασιών που λαμβάνουν χώρα εντός και εκτός των εγκαταστάσεων της
 • ισχύει για το σύνολο των ενδιαφερόμενων μερών που σχετίζονται ή/και επηρεάζονται από την λειτουργία της επιχείρησης και τους οργανισμούς που εν δυνάμει χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της εταιρείας.
 • εφαρμόζεται χωρίς διακοπή καθ’ όλο το ωράριο και διάστημα λειτουργίας της εταιρείας
 • κοινοποιείται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (προσωπικό, πελάτες, επισκέπτες, υπεργολάβους, αρχές κ.λ.π.)
 • ανασκοπείται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τη Διοίκηση, ώστε να συμμορφώνεται με τις τρέχουσες εξελίξεις και να είναι πάντα ενήμερη σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές, που διατίθενται από τις αρμόδιες αρχές.

Η Διοίκηση της ΥΑΔΕΣ Facility Services A.E. δεσμεύεται για την εκπλήρωση της παρούσας πολιτικής και για την εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων πόρων, με απώτερο στόχο την προάσπιση της υγείας και ασφάλειας του απασχολούμενου προσωπικού, την παροχή αισθήματος ασφάλειας στους πελάτες και τα λοιπά εμπλεκόμενα μέρη, καθώς και την απρόσκοπτη παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών.

Κατεβάστε το Έντυπο Πολιτικής Covid Shield

Η εταιρία ΥΑΔΕΣ FACILIY SERVICES A.E. ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικής πραγματικότητας και στοχεύοντας στην προστασία και ασφάλεια των πληροφοριών που διαχειρίζεται ως προς την ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και διαθεσιμότητα, αποσκοπώντας πάντα στην απρόσκοπτη και υποδειγματική εξυπηρέτηση των Πελατών της, έχει προχωρήσει στην εγκατάσταση και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ΣΔΑΠ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 27001:2013.

Το ΣΔΑΠ ISO 27001 της ΥΑΔΕΣ FACILIY SERVICES A.E. καλύπτει το συνολικό πεδίο δραστηριοτήτων της εταιρείας και σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις τόσο της ίδιας της εταιρείας όσο και όλων των ενδιαφερόμενων μερών και της σχετικής Εθνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Οι βασικοί στόχοι του συστήματος ISO 27001 της ΥΑΔΕΣ FACILIY SERVICES A.E. είναι:

 • η δημιουργία βάσης για τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διεργασιών της, έχοντας ως
  γνώμονα τη συνεχή ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών της στο μέγιστο
  δυνατό βαθμό.
 • η ελαχιστοποίηση του αριθμού των συμβάντων ασφάλειας πληροφοριών που μπορεί να επηρεάσουν τη
  συνέχεια των επιχειρησιακών διεργασιών, καθώς και την κατά το δυνατόν μείωση των επιπτώσεών
  τους.
 • η θεώρηση της Διοίκησης ότι οι πληροφορίες που τηρούνται και διακινούνται με οποιονδήποτε τρόπο,
  μέσα από τα ηλεκτρονικά και μη συστήματα της, αποτελούν στοιχεία εξαιρετικής σημασίας για τη
  λειτουργία και τη θέση της στην αγορά και δεσμεύεται να χειρίζεται τις πληροφορίες αυτές με τρόπο
  που προστατεύει την ασφάλειά τους (εμπιστευτικότητα) και την ακεραιότητα τους και τη
  διαθεσιμότητά τους.
 • η αποτελεσματική χρήση των πόρων που σχετίζονται με την ασφάλεια πληροφοριών
 • η πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας σχετικής με την Ασφάλεια Πληροφοριών

Το ΣΔΑΠ ISO 27001 της ΥΑΔΕΣ FACILIY SERVICES A.E. ανασκοπείται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τη Διοίκηση, προκειμένου να προσαρμόζεται στις νέες ανάγκες και εξελίξεις της αγοράς, στις νομοθετικές απαιτήσεις, αλλά και στην επίτευξη του στόχου για συνεχή βελτίωση των λειτουργιών της εταιρίας, καθώς επίσης:

 • Αναπτύσσει και εφαρμόζει Πολιτικές και Διαδικασίες, που εξειδικεύουν την Κεντρική Πολιτική και
  διασφαλίζουν την ακεραιότητα πληροφοριών από εσωτερικούς και εξωτερικούς κινδύνους.
 • Προστατεύει τα περιουσιακά του στοιχεία και πληροφορίες από απειλές (εσωτερικές και εξωτερικές)
  και κινδύνους.
 • Διασφαλίζει την ασφαλή διατήρηση εμπιστευτικών πληροφοριών και διαφυλάττει τη μη
  εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
 • Δεσμεύεται να βελτιώνει συνεχώς το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών με τη δημιουργία
  και την τακτική αναθεώρηση των μετρήσιμων στόχων ασφάλειας.
 • Εφαρμόζει διαδικασίες για τον εντοπισμό και αξιολόγηση κινδύνων και των επιπτώσεών τους σε
  προστατευόμενες πληροφορίες.
 • Προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να επικοινωνεί την Κεντρική αλλά και τις επιμέρους
  Πολιτικές Ασφαλείας σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος.

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ της ΥΑΔΕΣ FACILIY SERVICES A.E. είναι κοινοποιημένη, κατανοητή και εφαρμόσιμη από το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού, με απώτερο σκοπό τη συνεχή, σταθερή ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητάς της, με αταλάντευτη προσήλωση στις αρχές της και τη διαρκή προσφορά στους πελάτες της υπηρεσιών αρίστης ποιότητας. Ανασκοπείται σε τακτά χρονικά διαστήματα με στόχο τη συνεχή εναρμόνισή της με τις συνθήκες της αγοράς, τις τεχνολογικές εξελίξεις και την κείμενη νομοθεσία.

Η εταιρεία δεσμεύεται στην προσπάθεια της συνεχούς βελτίωσης του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, καθώς και στην ενημέρωση όλου του εμπλεκόμενου προσωπικού, ώστε να είναι σε θέση να ανταπεξέλθει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην εκδήλωση περιστατικών που διακινδυνεύουν την ομαλή διεξαγωγή των κρίσιμων λειτουργιών της.

Κατεβάστε το Έντυπο ISMS-P2 Πολιτική Ασφαλείας Πληροφοριών

Η κοινωνική ευθύνη αναπτύσσεται και εφαρμόζεται μέσα από το σύστημα αξιών, στόχων και δράσεων που διέπουν τη διακυβέρνηση της ΥΑΔΕΣ FACILITY SERVICES Α.Ε. Ο άνθρωπος και ο σεβασμός των ανθρωπίνων αξιών και δικαιωμάτων, αποτελούν προτεραιότητα για την επιχείρηση μας. Μαζί με την αποδοτική διαχείριση των οικονομικών πόρων και τον εκσυγχρονισμό των τεχνολογικών μέσων, αποτελούν τον οδηγό κάθε συναλλαγής ή επικοινωνίας μεταξύ μας, με πελάτες, με μετόχους και τον εν γένει κοινωνικό μας περίγυρο.

Η ΥΑΔΕΣ FACILITY SERVICES Α.Ε., στο πλαίσιο της προσφοράς της στο κοινωνικό σύνολο, μεριμνά για το ανθρώπινο δυναμικό της και το εργασιακό περιβάλλον, την προστασία του περιβάλλοντος, την κοινωνική και πολιτιστική ζωή του τόπου. Ειδικότερα, δεσμευόμαστε:

Για τους πελάτες μας
Να παρέχουμε υπηρεσίες, αξιόπιστες, ασφαλείς και κατάλληλα προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους

Για τους συνεργάτες μας
Να συνεργαζόμαστε δίκαια και μέσα στα πλαίσια της επαγγελματικής ηθικής και δεοντολογίας.

Για τους εργαζόμενους της εταιρείας μας
Να σεβόμαστε τα ατομικά τους δικαιώματα και να προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ένα ευχάριστο και κατάλληλο για τις επαγγελματικές τους φιλοδοξίες περιβάλλον

Για το περιβάλλον
Να συμβάλλουμε στην προστασία του από τις επιπτώσεις που ενέχουν οι δραστηριότητες μας, και να συμβάλουμε στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακος που ευθύνονται σε μεγάλο ποσοστό για τη κλιματική αλλαγή.

Για τη τοπική κοινωνία
Να συμβάλλουμε στο μέγιστο δυνατό, για την εταιρεία βαθμό, στην αειφόρο ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας όπου δραστηριοποιείται η επιχείρηση μας και στη παροχή βοήθειας/ προσβασιμότητας στις ευπαθείς ομάδες αυτής.

Πολιτική Απασχόλησης Εργαζομένων

Η επιχείρηση ΥΑΔΕΣ FACILITY SERVICES Α.Ε. λαμβάνει πάντα υπόψη της τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού και δεσμεύεται να του παρέχει ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον. Για την αποτελεσματική λειτουργία της σε όλες τις δραστηριότητές της η ΥΑΔΕΣ FACILITY SERVICES Α.Ε, ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ να συμμορφώνεται με τα παρακάτω θέματα:

 • Τήρηση των απαιτήσεων της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
 • Να μην γίνεται χρήση παιδικής εργασίας.
 • Η εργασία να είναι ελεύθερα επιλεγμένη. Δεν υπάρχει αναγκαστική, δεσμευτική ή χωρίς τη θέληση εργασία.
 • Να μην υπάρχει καμία εκμετάλλευση των εργαζομένων. Η φυσική κακομεταχείριση ή τιμωρία, η απειλή φυσικής κακομεταχείρισης, η κάθε είδους παρενόχληση απαγορεύεται.
 • Ελευθερία δημιουργίας σωματείων των εργαζομένων, όπως επίσης και σεβασμός όσον αφορά το δικαίωμα των συλλογικών διαπραγματεύσεων.
 • Δεν πραγματοποιείται καμία διάκριση στο μισθό, πρόσβαση στην εκπαίδευση, προαγωγή ή σύνταξη βάσει φυλετικών διακρίσεων, την κοινωνική τάξη, την εθνική προέλευση, το θρήσκευμα, την ηλικία, αναπηρία, το γένος, την έγγαμη ή όχι κατάσταση, το φύλο, τη συμμετοχή σε σωματείο ή τις πολιτικές πεποιθήσεις.
 • Ο βασικός μισθός πληρώνεται σύμφωνα με τις εθνικές νομικές διατάξεις.
 • Οι ώρες εργασίας δεν είναι υπέρμετρες. Σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη για επιπλέον των βάσει νόμου ωρών εργασίας, οι υπερωρίες θα πρέπει να είναι εθελοντικές και πάντα να αποζημιώνονται σαν έξτρα αμοιβή.
 • Οι εργασιακές συνθήκες είναι ασφαλείς και υγιεινές.

Κατεβάστε το Έντυπο Πολιτικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Η εταιρεία “ΥΑΔΕΣ Α.Ε.” Facility services θεωρεί ότι η Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους στο χώρο εργασίας τους, αποτελεί πρωταρχικό καθήκον της επιχείρησης αλλά και των εργαζομένων. Ως χώρο εργασίας η επιχείρηση αντιλαμβάνεται τους αποθηκευτικούς χώρους και τους χώρους Διοίκησης καθώς και όλες τις θέσεις εργασίας που σχετίζονται με τον καθαρισμό, απολύμανση, απεντόμωση και μυοκτονία δημοσίων και ιδιωτικών χώρων, περιλαμβανομένων των Νοσοκομειακών μονάδων, τη περισυλλογή μεταφορά και αποθήκευση νοσοκομειακών αποβλήτων – εσωτερικά των μονάδων, καθώς και άλλες υπηρεσίες μαζικής εστίασης.

Η εταιρεία “ΥΑΔΕΣ Α.Ε.” Facility services θεωρεί ότι η Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους στο χώρο εργασίας τους, αποτελεί πρωταρχικό καθήκον της επιχείρησης αλλά και των εργαζομένων. Ως χώρο εργασίας η επιχείρηση αντιλαμβάνεται τους αποθηκευτικούς χώρους και τους χώρους Διοίκησης καθώς και όλες τις θέσεις εργασίας που σχετίζονται με τον καθαρισμό, απολύμανση, απεντόμωση και μυοκτονία δημοσίων και ιδιωτικών χώρων, περιλαμβανομένων των Νοσοκομειακών μονάδων, τη περισυλλογή μεταφορά και αποθήκευση νοσοκομειακών αποβλήτων – εσωτερικά των μονάδων, καθώς και άλλες υπηρεσίες μαζικής εστίασης.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, δεσμεύεται:

 • Να εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και τις άλλες απαιτήσεις που απορρέουν από το πλαίσιο λειτουργίας της, αναφορικά με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων στους χώρους εργασίας.
 • Να τηρεί πιστά τις Οδηγίες Δημοσίων Φορέων Υγείας που απορρέουν από τις υγειονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα και στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται.
 • Να λαμβάνει μέτρα για την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων, των επαγγελματικών ασθενειών και την διάχυση πανδημιών, τόσο του προσωπικού όσο και των επισκεπτών και υπεργολάβων στους χώρους εργασίας.
 • Να βελτιώνει συνεχώς την επίδοση του εφαρμοζόμενου Συστήματος Διαχείρισης για την Υγεία και την Ασφάλεια στους χώρους εργασίας και να διαθέτει τους κατάλληλους προς τούτο πόρους.

Για την υλοποίηση των ανωτέρω δεσμεύσεων η εταιρεία:

 • Παρέχει κάθε μέσο που απαιτείται για την εκτίμηση των επαγγελματικών κινδύνων που απορρέουν κατά την εκτέλεση των εργασιών που σχετίζονται με τον καθαρισμό, απολύμανση, απεντόμωση και μυοκτονία δημοσίων και ιδιωτικών χώρων.
 • Λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας και πρόληψης.
 • Εκπαιδεύει συνεχώς και αποτελεσματικά όλους τους εργαζομένους και τα στελέχη της.

Η αναγνώριση της ταυτότητας των κινδύνων, η εκτίμηση της επικινδυνότητας και ο έλεγχος της, αξιολογούνται συνεχώς με τη βοήθεια της επιστήμης και τεχνολογίας.

Η πολιτική για την υγεία και ασφάλεια στους χώρους εργασίας κοινοποιείται σε κάθε εργαζόμενο και είναι διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος. Ανασκοπείται από τη Διοίκηση άπαξ ετησίως κατά τη διάρκεια της ανασκόπησης του συστήματος, ως προς την καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητά του.

Κατεβάστε το Έντυπο Πολιτικής Υγείας και Ασφαλείας στους Χώρους Εργασίας

Η διοίκηση της ΥΑΔΕΣ Facility Services A.E. αναγνωρίζει τους κινδύνους που ενδέχεται να απειλήσουν την απρόσκοπτη λειτουργία των δραστηριοτήτων της και διαθέτει όλους τους απαιτούμενους πόρους για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 22301 ώστε:
 • Να διασφαλίσει την Επιχειρησιακή Συνέχεια κρίσιμων δραστηριοτήτων σε περίπτωση εκδήλωσης περιστατικού που οδηγεί σε μη διαθεσιμότητα ή αδυναμία πρόσβασης των εγκαταστάσεων της εταιρίας
 • Να είναι σε θέση να επιστρέψει σε αποδεκτά επίπεδα λειτουργίας στο συντομότερο δυνατό χρόνο
 • Να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν περιστατικά διακοπής στην αξιοπιστία και φήμη της εταιρίας ενώπιον των πελατών της

Η εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας, μέσω της τήρησης της πολιτικής, των διαδικασιών και των σχετικών σχεδίων Επιχειρησιακής Συνέχειας, έχει σαν στόχο:

 • Τη διαφύλαξη της υγείας και ασφάλειας του προσωπικού
 • Την καθιέρωση συστηματικών μεθόδων για το σχεδιασμό και την αξιολόγηση των απαιτήσεων Επιχειρησιακής Συνέχειας της εταιρίας
 • Τη θέσπιση συγκεκριμένων στρατηγικών ανάκαμψης και τη σύνταξη εφαρμόσιμων σχεδίων αντιμετώπισης περιστατικών Επιχειρησιακής Συνέχειας
 • Την εξασφάλιση ενός ελάχιστου αποδεκτού επιπέδου λειτουργίας των κρίσιμων δραστηριοτήτων σε περιπτώσεις διακοπής
 • Την αξιολόγηση και βελτίωση των σχεδίων Επιχειρησιακής Συνέχειας μέσω της δοκιμαστικής εφαρμογής τους
 • Την δέσμευση στην πιστή εφαρμογή των συμβατικών, ρυθμιστικών, κανονιστικών και νομοθετικών απαιτήσεων σχετιζόμενων με την Επιχειρησιακή Συνέχεια καθώς και των απαιτήσεων του διεθνούς προτύπου ISO 22301.

Κατεβάστε το Έντυπο BCMS-F3 Πολιτικής Επιχειρησιακής Συνέχειας

Η εταιρεία «ΥΑΔΕΣ FACILITY SERVICES A.E.» έχοντας ως γνώμονα τη διατήρηση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών διαχείρισης εγκαταστάσεων και την υλοποίηση έργων βέλτιστης ποιότητας και προδιαγραφών, έχει προχωρήσει στην εγκατάσταση Συστήματος Διαχείρισης Εγκαταστάσεων σύμφωνα με τo διεθνές πρότυπο ISO 41001:2018 (FACILITY MANAGEMENT SYSTEM).

Το πεδίο εφαρμογής του εφαρμοζόμενου Σ.Δ. συμπεριλαμβάνει το συνολικό φάσμα δραστηριοτήτων της εταιρείας. Το πρότυπο ISO 41001:2018 και η παρούσα πολιτική εφαρμόζονται παράλληλα και σε πλήρη συνάφεια με τα πρότυπα ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22301, ISO 26000 υπό το πρίσμα του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης της εταιρίας “ΥΑΔΕΣ”.

Η εφαρμογή του ISO 41001:2018 καλύπτει όλο το φάσμα λειτουργίας της εταιρείας και εγγυάται:

 • τη βελτίωση της παραγωγικότητας, υγείας, ασφάλειας και ευεξίας του απασχολούμενου προσωπικού.
 • τη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των φορέων και πελατών υποδοχής των παρεχόμενων υπηρεσιών της εταιρείας.
 • τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • τη βελτίωση της συνέπειας κατά την παροχή των υπηρεσιών.

Η Ανώτατη Διοίκηση της «ΥΑΔΕΣ FACILITY SERVICES A.E.» δεσμεύεται για:

 • τη διαρκή βελτίωση του ΣΔ, καθώς και της επίδοσης της εταιρείας σε θέματα Facility Management
 • την κοινοποίηση των ανωτέρω σε όλους τους εμπλεκόμενους (προσωπικό, πελάτες, προμηθευτές, υπεργολάβους και πελάτες)
 • την εξασφάλιση και παροχή όλων των απαραίτητων πόρων, συνεχούς εκπαίδευσης και αύξησης του επιπέδου κουλτούρας του απασχολούμενου προσωπικού.
 • την εγκατάσταση, τεκμηρίωση, παρακολούθηση και ανασκόπηση αναλυτικών και μετρήσιμων στόχων σε θέματα Facility Management.
 • τον προσδιορισμό και την εκπλήρωση των απαιτήσεων των πελατών και των αναγκών κάθε χειριζόμενης εγκατάστασης.
 • την ανάπτυξη περιβαλλοντικής ευθύνης σε όλα τα μέλη της εταιρείας και την παροχή όλων των απαραίτητων
 • πόρων για τη ευημερία των εργαζομένων και την εξάλειψη των εργασιακών κινδύνων.
 • την τήρηση όλων των νομικών απαιτήσεων που σχετίζονται με την λειτουργία της εταιρείας, την προστασία του Περιβάλλοντος και την Υγεία & Ασφάλεια στην εργασία.

Όλα τα παραπάνω ανασκοπούνται σε ετήσια βάση από τη Διοίκηση της εταιρείας και αποτελούν δέσμευση της.

Κατεβάστε το Έντυπο της Πολιτικής Facility Management

Είμαστε στη διάθεσή σας

Παρέχουμε ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εγκαταστάσεων με μεγάλο εύρος υπηρεσιών. Είμαστε δίπλα σας για τις ανάγκες της επιχείρησής σας.

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies για τη βέλτιστη εμπειρία περιήγησης.